Biển báo nhắc nhở nhân viên tuân theo thủ tục khóa trước khi làm việc trên máy.
Các thẻ nàyđược dùng trong thủ tục khóa để sửa chữa thiết bị.
Nhắc nhở nhân viên khóa thiết bị để đảm bảo an toàn trước khi làm việc trên nó.
Nhắc nhở nhân viên thực hiện theo thủ tục khóa để bảo vệ bản thân khỏi điện áp nguy hiểm.
Cảnh báo cho mọi người bộ phận chuyển động nguy hiểm có thể gây tổn thương nếu không khóa
Cảnh báo mọi người về điện áp nguy hiểm nếu họ không tuân theo thủ tục khóa.
Thông báo cho nhân viên về mối nguy hiểm có thể cắt trúng tay nếu không tuân theo thủ tục khóa
Cảnh báo mọi người có thể bị dập tay nếu không tuân theo thủ tục khóa.
Nhắc nhở nhân viên giảm áp lực và khóa mạch nguồn không khí chính.