Nhắc nhở nhân viên rằng an toàn là trên hết với các biển báo này.
Theo dõi thời gian xảy ra tai nạn cuối cùng tại nhà máy
Khẩu hiệu giúp nhân viên suy nghĩ nhiều hơn về sự an toàn của họ.
Nhắc nhở nhân viên suy nghĩ trước khi hành động
Nhắc nhở nhân viên sử dụng các kỹ thuật nâng đúng và thích hợp để ngăn ngừa chấn thương