Giúp đỡ mọi người nhanh chóng tìm thấy lối ra trong trường hợp khẩn cấp.
Đảm bảo rằng lối thoát hiểm khẩn cấp được đánh dấu rõ ràng cho mọi người dễ dàng tìm thấy.
Thông báo cho mọi người rằng họ không được sử dụng các cửa này để thoát hiểm.
Lối thoát cháy được đánh dấu rõ ràng
Hướng dẫn mọi người ra khỏi khu vực để an toàn trong trường hợp khẩn cấp
Nhắc nhở mọi người không được sử dụng thang máy trong trường hợp khẩn cấp.
Giúp mọi người thấy lối ra và thông báo họ không được sử dụng thang máy