Đánh dấu và xác định vị trí kết nối thiết bị chữa cháy.
Đánh dấu vị trí vòi chữa cháy với các biển báo này.
Hãy chắc chắn rằng cột lấy nước được xác định rõ ràng cho nhân viên cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp
Các biểu tượng được sử dụng cho an toàn cháy, trường hợp khẩn cấp và các nguy cơ liên quan