Giữ cho người không phận sự không được vào khu vực nguy hiểm.
Nhãn dán là một cách khác để giữ mọi người không vào không gian giới hạn.