Biểu thị các chất dễ cháy có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng.
BIển báo cấm hút thuốc nhắc nhở mọi người không được hút thuốc trong khu vực dễ cháy.
Biển báo giúp mọi người xác định các loại khí của bình trong kho bảo quản xi lanh.
Biểu thị cho mọi người biết các vật liệu dễ cháy và các chất cần thiết cho an toàn.