Biểu thị các mối nguy hiểm của hóa chất để đảm bảo an toàn.
Các biển báo cảnh báo chung cho các khu vực hóa học trong nhà máy.
DOT yêu cầu sử dụng các biển báo cảnh báo khi vận chuyển hóa chất.
Biểu thị nơi để các tài liệu an toàn trong nhà máy.
Dán các nhãn thích hợp lên thùng chứa chất thải nguy hiểm để xử lý
EPA yêu cầu nhãn dán này để cảnh báo cho mọi người về thuốc trừ sâu trong khu vực.
Các biển báo này giúp mọi người nhận thức được chất thải nguy hại và các khu vực lưu trữ chất thải.
Biển báo giữ cho khu vực lưu trữ hóa chất được an toàn.
Biển báo giúp mọi người xác định các hóa chất trong nhà máy.
Biển báo được lắp đặt gần nguồn nước không uống được để tránh nguy hại đến sức khỏe.