Vị trí bình chữa cháy được đánh dấu rõ ràng với các biển báo này
Xác định vị trí của bình chữa cháy với các nhãn dán này.
Thông báo cho mọi người sự nguy hiểm của khí CO2 trong bình chữa cháy CO2.
Giữ bản ghi các cuộc kiểm tra bình chữa cháy với các thẻ này.
Notify personnel of clean agent fire suppression systems and extinguishers in your facility.