Vị trí của trạm rửa mắt khẩn cấp có thể dễ dàng tìm thấy với các biển báo này.
Vị trí vòi sen khẩn cấp có thể dễ dàng tìm thấy với các biển báo này.
Xác định nơi đặt AED cho mục đích khẩn cấp.
Xác định vị trí của tất cả các trạm sơ cấp cứu và bộ dụng cụ cấp cứu trong nhà máy.
Giúp mọi người tim đường đến trạm trú khẩn cấp
Giúp nhân viên nhanh chóng xác định vị trí đặt thiết bị xử lý hóa chất tràn.
Giúp mọi người tìm thấy lối ra trong trường hợp cháy.
Hướng dẫn mọi người ra khỏi khu vực trong trường hợp khẩn cấp.