Đánh dấu lối thoát hiểm với các biển báo này để giúp mọi người tìm cách thoát ra khỏi tòa nhà
Những biển báo khẩn cấp này giúp mọi người tìm đường tới các thiết bị cấp cứu khẩn cấp.
Sử dụng các biển báo này để mọi người dễ dàng tìm thấy bình chữa cháy trong nhà máy.
Xác định các lối thoát hiểm hỏa hoạn với những biển báo này trong trường hợp khẩn cấp
Biển báo đánh dấu các vị trí kết nối thiết bị chữa cháy.