Nhắc nhở các tài xế chêm bánh xe khi đỗ xe.
Thông báo cho tài xế các chính sách của công ty.
BIển báo chỉ hướng cho tài xế đến khu vực giao hàng.
Thông báo cho tài xế không được dừng xe trong nhà máy.